صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري مشترک سبحان به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس معادل شش درهزار(0/006) وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف 50ريال با ارائه مدارك مثبته با تایید متولی صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصويب متولی صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه 2 درصداز  ارزش روزانهسهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3درصد (0.003)اررش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بند 2-2-3 و ده (10) درصد از تفاوت روزانه سود علي الحساب دريافتي ناشي از سپرده گذاري در گواهي سپرده يا حسابهاي سرمايه گذاري بانکها يا موسسات مالي و اعتباري ايراني نسبت به بالاترين سود علي الحساب دريافتي همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده .
4 کارمزد متولي سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراييهاي صندوق به طوري که حداقل کارمزد متولي 250میلیون ریال و حداکثر کارمزد400 میلیون ریال باشد
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 200 ميليون ريال به ازاي هر سال مالي
6 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل سه در هزار (0.003) ارزش خالص دارائيهاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي باشد
7 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها :

هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني سالانه آنها 

1- 600.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه،

2- 9.000 ریال بابت هر مشتری فعال ( دارای واحد سرمایه گذاری)

3- 2.000ریال بابت هر صدور یا ابطال

4 ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها 

* از صفر تا 30.000 (0.00005)

*از 30.000 تا 50.000 (0.00003)

* بالای 50.000 ( 0.000001)

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح
کارمزد صدور ندارد
کارمزد ابطال

الف: بخش ثابت:

مبلغ 20،000ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری

ب: بخش متغیر:

1 )2.5 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

2 )2 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش ازهفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد.

3 )1.5 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد.

4 )1 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 45 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد.

5 )0.5 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 45 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر: ابطال واحدهای سرمایهگذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایهگذاری صادره صورت می گیرد.