صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
هزینه‌های صندوقفهرستی ازاس از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینهها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های تاسیس معادل شش درهزار(0/006) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 50ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب متولی صندوق.
3 کارمزد مدیر

1- کارمزد ثابت حداکثر 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.

2-کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

1-2- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.

2-2- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسبا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد.

3-2- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

4-2- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می‌گردد ( هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب می‌گردد).

4 کارمزد متولی سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی 400میلیون ریال و حداکثر کارمزد500 میلیون ریال باشد
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 280 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار (0.003) ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
7 حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
8 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه آنها 

1- 940.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه،

2- 18.000 ریال بابت هر مشتری فعال ( دارای واحد سرمایه گذاری) در سال 

3- 4.000ریال بابت هر صدور یا ابطال

4 ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها 

* از صفر تا 30.000 (0.00005)

*از 30.000 تا 50.000 (0.00003)

* بالای 50.000 ( 0.000001)

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح
کارمزد صدور ندارد
کارمزد ابطال

الف: بخش ثابت:

مبلغ 20،000ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری

ب: بخش متغیر:

1 )2.5 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

2 )2 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش ازهفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد.

3 )1.5 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد.

4 )1 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 45 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد.

5 )0.5 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 45 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر: ابطال واحدهای سرمایهگذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایهگذاری صادره صورت می گیرد.