صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۳۱۸,۶۲۲ ۲۲.۱۶ % ۹۴۲,۷۰۱ ۶۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۵۸۴ ۹.۲۲ % ۴۴,۱۸۳ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۳۱۸,۴۳۷ ۲۲.۷۲ % ۹۳۵,۵۳۶ ۶۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۵۸۴ ۷.۳۹ % ۴۴,۱۳۰ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۳۲۰,۰۳۹ ۲۲.۸۳ % ۹۳۴,۲۶۷ ۶۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴,۶۵۱ ۶.۷۵ % ۵۳,۱۳۶ ۳.۷۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۳۲۶,۴۹۲ ۲۲.۹۴ % ۹۵۱,۰۰۸ ۶۶.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴,۸۹۶ ۶.۶۷ % ۵۱,۱۳۰ ۳.۵۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۳۳۳,۲۸۰ ۲۳.۰۹ % ۹۷۲,۹۰۳ ۶۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴,۸۹۳ ۶.۵۸ % ۴۲,۰۱۸ ۲.۹۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۳۳۳,۲۸۰ ۲۳.۱ % ۹۷۲,۹۰۳ ۶۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴,۸۹۳ ۶.۵۸ % ۴۱,۹۶۵ ۲.۹۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۳۳۳,۲۸۰ ۲۳.۱ % ۹۸۹,۲۸۷ ۶۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۵۳۰ ۵.۴۴ % ۴۱,۹۱۲ ۲.۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۳۳۵,۳۴۰ ۲۳.۱ % ۹۹۵,۹۱۱ ۶۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۴۶۹ ۵.۴۱ % ۴۱,۸۸۹ ۲.۸۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۳۳۷,۶۴۶ ۲۱.۳۵ % ۱,۰۰۶,۵۶۹ ۶۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۲۴۲ ۱۱.۶۵ % ۵۳,۱۱۵ ۳.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۳۳۹,۰۱۸ ۲۱.۴۶ % ۱,۰۰۶,۶۹۶ ۶۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۶۳۶ ۸.۴۶ % ۱۰۰,۱۶۳ ۶.۳۴ % ۰ ۰ %