صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ تغییرات امیدنامه مجمع ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ تغییرات امیدنامه مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۹۹/۰۳/۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۹۸/۰۳/۰۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ تغییر هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ تغییرات ترکیب دارایی و کارمزد مدیر تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۳/۰۷صندوق در خصوص تغییر رکن حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ افزایش سقف واحدها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ تغییرات ترکیب دارایی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ تغییرات امیدنامه حذف رکن ضامن تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ تغییر حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه