صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۵۲,۰۵۴ ۳۰.۱۵ ۳۳۸,۸۲۴ ۲۱.۷۶ ۳۳۷,۵۰۲ ۲۱.۸۳ ۳۱۸,۶۲۲ ۲۲.۱۶
سایر سهام ۳۲۲,۹۱۹ ۶۴.۰۴ ۱,۰۹۸,۶۷۶ ۷۰.۵۷ ۱,۰۷۴,۸۰۸ ۶۹.۵۱ ۹۴۲,۷۰۱ ۶۵.۵۵
اوراق مشارکت ۴۷۷ ۰.۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۵,۵۹۹ ۳.۰۹ ۸۲,۵۷۰ ۵.۳ ۸۵,۸۸۲ ۵.۵۵ ۱۳۲,۵۸۴ ۹.۲۲
سایر دارایی‌ها ۱۳,۱۰۵ ۲.۶ ۳۶,۷۷۷ ۲.۳۶ ۴۸,۰۴۵ ۳.۱۱ ۴۴,۱۸۳ ۳.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۴۶۴ ۰.۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد