صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳,۰۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۶,۹۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۶۹,۴۰۷,۷۷۷,۲۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۰۶۰,۱۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۹۵۲,۳۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۹۵۲,۳۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۱۷,۰۶۰,۱۱۰ ۱۶,۹۵۲,۳۹۳ ۱۶,۹۵۲,۳۹۳ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۰ ۳۶۲,۵۸۸ ۶۳,۰۸۳ ۱,۰۶۹,۴۰۷,۷۷۷,۲۶۸
  ۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۷,۰۵۹,۸۰۰ ۱۶,۹۵۲,۰۸۳ ۱۶,۹۵۲,۰۸۳ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۰ ۳۶۲,۵۸۸ ۶۳,۰۸۳ ۱,۰۶۹,۳۸۸,۲۳۵,۶۰۱
  ۳ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۷,۰۵۹,۸۵۷ ۱۶,۹۵۲,۱۴۰ ۱۶,۹۵۲,۱۴۰ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۵۲ ۳۶۲,۵۸۸ ۶۳,۰۸۳ ۱,۰۶۹,۳۹۱,۸۳۹,۳۵۹
  ۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۷,۲۱۶,۴۱۱ ۱۷,۱۰۸,۴۳۲ ۱۷,۱۰۸,۴۳۲ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۱ ۳۶۲,۵۳۶ ۶۳,۱۳۵ ۱,۰۸۰,۱۴۰,۸۵۵,۶۹۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۷,۲۹۶,۰۳۵ ۱۷,۱۸۹,۰۶۱ ۱۷,۱۸۹,۰۶۱ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۳۳۸ ۳۶۲,۵۳۵ ۶۳,۱۳۶ ۱,۰۸۵,۲۴۸,۵۷۷,۷۸۲
  ۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۷,۳۸۴,۷۹۱ ۱۷,۲۷۷,۷۶۳ ۱۷,۲۷۷,۷۶۳ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۰ ۳۶۲,۱۹۷ ۶۳,۴۷۴ ۱,۰۹۶,۶۸۸,۷۰۲,۵۱۸
  ۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۱۷,۵۴۱,۸۵۵ ۱۷,۴۳۳,۷۴۶ ۱۷,۴۳۳,۷۴۶ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۰ ۳۶۲,۱۹۷ ۶۳,۴۷۴ ۱,۱۰۶,۵۸۹,۶۰۸,۳۷۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۱۷,۵۴۱,۶۲۶ ۱۷,۴۳۳,۵۱۷ ۱۷,۴۳۳,۵۱۷ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۰ ۳۶۲,۱۹۷ ۶۳,۴۷۴ ۱,۱۰۶,۵۷۵,۰۴۳,۷۴۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۱۷,۵۴۱,۲۰۷ ۱۷,۴۳۳,۰۹۸ ۱۷,۴۳۳,۰۹۸ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۰ ۳۶۲,۱۹۷ ۶۳,۴۷۴ ۱,۱۰۶,۵۴۸,۴۳۸,۰۱۹
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۷,۵۴۲,۳۸۸ ۱۷,۴۳۴,۲۷۹ ۱۷,۴۳۴,۲۷۹ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۴۳ ۳۶۲,۱۹۷ ۶۳,۴۷۴ ۱,۱۰۶,۶۲۳,۴۰۱,۸۵۷
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۱۷,۵۸۱,۴۷۹ ۱۷,۴۷۲,۵۱۹ ۱۷,۴۷۲,۵۱۹ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۷ ۳۶۲,۱۵۴ ۶۳,۵۱۷ ۱,۱۰۹,۸۰۱,۹۶۷,۰۶۵
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۱۷,۵۴۸,۶۹۰ ۱۷,۴۳۹,۹۱۵ ۱۷,۴۳۹,۹۱۵ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۰ ۳۶۲,۱۴۷ ۶۳,۵۲۴ ۱,۱۰۷,۸۵۳,۱۷۹,۷۱۳
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۱۷,۶۳۱,۹۰۹ ۱۷,۵۲۲,۵۳۶ ۱۷,۵۲۲,۵۳۶ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۳ ۳۶۲,۱۴۷ ۶۳,۵۲۴ ۱,۱۱۳,۱۰۱,۵۷۳,۷۵۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۱۷,۷۱۹,۶۶۰ ۱۷,۶۰۹,۲۵۹ ۱۷,۶۰۹,۲۵۹ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۰ ۳۶۲,۱۴۴ ۶۳,۵۲۷ ۱,۱۱۸,۶۶۳,۳۸۶,۰۳۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۱۷,۸۲۹,۷۰۷ ۱۷,۷۱۹,۱۳۵ ۱۷,۷۱۹,۱۳۵ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۰ ۳۶۲,۱۴۴ ۶۳,۵۲۷ ۱,۱۲۵,۶۴۳,۵۱۶,۶۶۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۱۷,۸۲۹,۰۷۹ ۱۷,۷۱۸,۵۰۷ ۱۷,۷۱۸,۵۰۷ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۸ ۳۶۲,۱۴۴ ۶۳,۵۲۷ ۱,۱۲۵,۶۰۳,۶۱۶,۹۴۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۷,۸۳۲,۰۵۸ ۱۷,۷۲۱,۵۰۰ ۱۷,۷۲۱,۵۰۰ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۵۶ ۳۶۲,۱۳۶ ۶۳,۵۳۵ ۱,۱۲۵,۹۳۵,۵۱۸,۳۲۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۱۷,۹۰۰,۹۴۳ ۱۷,۷۹۰,۰۲۳ ۱۷,۷۹۰,۰۲۳ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۰ ۳۶۲,۰۸۰ ۶۳,۵۹۱ ۱,۱۳۱,۲۸۵,۳۵۳,۶۱۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۱۷,۹۳۱,۳۴۶ ۱۷,۸۲۰,۱۵۵ ۱۷,۸۲۰,۱۵۵ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۲۰۳ ۳۶۲,۰۸۰ ۶۳,۵۹۱ ۱,۱۳۳,۲۰۱,۴۹۰,۱۸۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۱۷,۹۲۴,۰۵۹ ۱۷,۸۱۳,۲۹۴ ۱۷,۸۱۳,۲۹۴ ۰ ۰ ۴۲۵,۶۷۱ ۱ ۳۶۱,۸۷۷ ۶۳,۷۹۴ ۱,۱۳۶,۳۸۱,۲۴۷,۱۵۰
  مشاهده همه