صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱,۷۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۸,۲۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۱۴,۷۶۰,۸۴۴,۴۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۸۹۰,۱۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۷۶۰,۸۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۷۶۰,۸۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۹,۸۹۰,۱۳۹ ۱۹,۷۶۰,۸۸۷ ۱۹,۷۶۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۰ ۳۴۲,۴۰۲ ۸۱,۷۱۵ ۱,۶۱۴,۷۶۰,۸۴۴,۴۵۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۹,۸۴۱,۶۴۰ ۱۹,۷۱۲,۶۷۳ ۱۹,۷۱۲,۶۷۳ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۰ ۳۴۲,۴۰۲ ۸۱,۷۱۵ ۱,۶۱۰,۸۲۱,۰۵۶,۴۵۵
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۲۰,۰۸۶,۱۴۹ ۱۹,۹۵۵,۵۰۴ ۱۹,۹۵۵,۵۰۴ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۰ ۳۴۲,۴۰۲ ۸۱,۷۱۵ ۱,۶۳۰,۶۶۴,۰۰۳,۴۳۰
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۲۰,۰۸۷,۳۸۶ ۱۹,۹۵۶,۷۴۱ ۱۹,۹۵۶,۷۴۱ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۰ ۳۴۲,۴۰۲ ۸۱,۷۱۵ ۱,۶۳۰,۷۶۵,۰۷۴,۵۶۳
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۲۰,۰۷۷,۱۸۹ ۱۹,۹۴۶,۵۴۵ ۱۹,۹۴۶,۵۴۵ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۱۲۳ ۳۴۲,۴۰۲ ۸۱,۷۱۵ ۱,۶۲۹,۹۳۱,۸۹۴,۶۹۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۲۰,۳۰۵,۱۸۸ ۲۰,۱۷۳,۰۶۱ ۲۰,۱۷۳,۰۶۱ ۰ ۷ ۴۲۴,۱۱۷ ۶۳ ۳۴۲,۲۷۹ ۸۱,۸۳۸ ۱,۶۵۰,۹۲۲,۹۵۳,۹۷۳
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۲۰,۲۳۳,۳۶۸ ۲۰,۱۰۱,۷۰۴ ۲۰,۱۰۱,۷۰۴ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۰ ۰ ۳۴۲,۲۱۶ ۸۱,۸۹۴ ۱,۶۴۶,۲۰۸,۹۸۳,۶۴۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۲۰,۰۱۴,۸۲۲ ۱۹,۸۸۳,۲۸۲ ۱۹,۸۸۳,۲۸۲ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۰ ۹۳ ۳۴۲,۲۱۶ ۸۱,۸۹۴ ۱,۶۲۸,۳۲۱,۴۵۸,۸۹۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۲۰,۰۴۰,۸۰۷ ۱۹,۹۰۹,۱۰۷ ۱۹,۹۰۹,۱۰۷ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۰ ۰ ۳۴۲,۱۲۳ ۸۱,۹۸۷ ۱,۶۳۲,۲۸۷,۹۸۴,۹۲۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۹,۶۹۷,۷۳۳ ۱۹,۵۶۸,۳۹۲ ۱۹,۵۶۸,۳۹۲ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۰ ۰ ۳۴۲,۱۲۳ ۸۱,۹۸۷ ۱,۶۰۴,۳۵۳,۷۴۹,۴۵۵
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۹,۶۹۶,۷۳۲ ۱۹,۵۶۷,۳۹۱ ۱۹,۵۶۷,۳۹۱ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۰ ۱۸ ۳۴۲,۱۲۳ ۸۱,۹۸۷ ۱,۶۰۴,۲۷۱,۶۸۵,۸۴۵
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۹,۷۰۹,۷۳۳ ۱۹,۵۸۰,۴۲۱ ۱۹,۵۸۰,۴۲۱ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۰ ۶۲ ۳۴۲,۱۰۵ ۸۲,۰۰۵ ۱,۶۰۵,۶۹۲,۴۴۹,۹۴۷
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۹,۳۰۶,۶۸۶ ۱۹,۱۸۰,۳۱۳ ۱۹,۱۸۰,۳۱۳ ۰ ۱۸ ۴۲۴,۱۱۰ ۵ ۳۴۲,۰۴۳ ۸۲,۰۶۷ ۱,۵۷۴,۰۷۰,۷۸۰,۳۶۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۹,۳۰۱,۳۶۶ ۱۹,۱۷۵,۳۷۸ ۱۹,۱۷۵,۳۷۸ ۰ ۵۱ ۴۲۴,۰۹۲ ۳۷ ۳۴۲,۰۳۸ ۸۲,۰۵۴ ۱,۵۷۳,۴۱۶,۴۲۸,۲۲۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۹,۴۷۳,۶۴۵ ۱۹,۳۴۶,۲۱۸ ۱۹,۳۴۶,۲۱۸ ۰ ۱۵۵ ۴۲۴,۰۴۱ ۱ ۳۴۲,۰۰۱ ۸۲,۰۴۰ ۱,۵۸۷,۱۶۳,۶۹۴,۴۱۰
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۹,۳۲۴,۱۵۰ ۱۹,۱۹۷,۸۳۵ ۱۹,۱۹۷,۸۳۵ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۸۶ ۰ ۳۴۲,۰۰۰ ۸۱,۸۸۶ ۱,۵۷۲,۰۳۳,۸۷۹,۴۶۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱۹,۰۲۹,۴۶۷ ۱۸,۹۰۵,۷۷۳ ۱۸,۹۰۵,۷۷۳ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۸۶ ۰ ۳۴۲,۰۰۰ ۸۱,۸۸۶ ۱,۵۴۸,۱۱۸,۱۴۴,۴۸۴
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱۹,۰۲۹,۹۲۱ ۱۸,۹۰۶,۲۲۷ ۱۸,۹۰۶,۲۲۷ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۸۶ ۰ ۳۴۲,۰۰۰ ۸۱,۸۸۶ ۱,۵۴۸,۱۵۵,۲۸۹,۶۳۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱۹,۰۳۰,۴۲۲ ۱۸,۹۰۶,۷۲۸ ۱۸,۹۰۶,۷۲۸ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۸۶ ۰ ۳۴۲,۰۰۰ ۸۱,۸۸۶ ۱,۵۴۸,۱۹۶,۳۵۳,۴۲۹
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۱۹,۰۳۰,۴۲۵ ۱۸,۹۰۶,۷۳۱ ۱۸,۹۰۶,۷۳۱ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۸۶ ۳ ۳۴۲,۰۰۰ ۸۱,۸۸۶ ۱,۵۴۸,۱۹۶,۵۷۹,۹۱۸
  مشاهده همه