صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۴ ۰
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ (۰.۰۲) ۰ (۸.۱۷) ۰
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰.۲۸ ۰.۰۱ ۱۸۲.۲۲ ۴.۴۴
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ (۰.۳۲) (۰.۱۶) (۶۹.۱۷) (۴۳.۷۴)
۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ (۱.۲) (۰.۸۲) (۹۸.۷۹) (۹۵)
۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۷ ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ (۰.۳۴) (۰.۱۴) (۷۱.۱۸) (۳۸.۹۶)
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰ ۰ ۱.۴۷ ۰
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۵.۱۷ ۰
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ (۰.۳۵) (۰.۳۴) (۷۲.۵۵) (۷۱.۳۵)
۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۶۱) (۰.۲۳) (۸۹.۴۳) (۵۷.۵۴)
۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰.۳۹ (۰.۱۱) ۳۱۱.۵ (۳۲.۴)
۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۲۷ ۰.۴۳ ۱۶۴.۷۳ ۳۷۰.۲
۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ ۱.۸۲ ۰
۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ (۰.۴) ۰
۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۵ ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ (۰.۳۵) (۰.۰۲) (۷۱.۷۸) (۵.۶۳)
۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۷۹ ۰.۲۱ ۱,۶۶۸.۲۲ ۱۱۳.۹۶
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰.۲۹ (۰.۰۵) ۱۹۱.۴۲ (۱۵.۴۷)