صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۳.۰۳ ۲.۵۷ ۵,۳۷۰,۰۰۰ ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۰.۳۶ (۰.۳۴) ۲۶۵.۲۹ (۷۱.۵۷)
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (۳.۱۶) (۲.۵۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰.۵۱ ۰.۵۱ ۵۴۱.۴۳ ۵۴۸.۵۱
۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ (۱.۶۸) (۲.۰۵) (۹۹.۷۹) (۹۹.۹۵)
۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ (۳.۰۵) (۲.۵۵) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ (۰.۶۴) (۰.۵۸) (۹۰.۴) (۸۸.۲۳)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۲.۱۶ ۱.۴۷ ۲۴۱,۶۳۱.۲۹ ۲۰,۷۳۲.۷۵
۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ (۰.۷۸) (۰.۹۹) (۹۴.۳۱) (۹۷.۳۶)
۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ (۲.۹۹) (۲.۶۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ (۰.۰۵) ۰.۲۹ (۱۷.۱۵) ۱۸۹.۶۹
۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۰.۱۵) ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۰.۳۴) ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ (۰.۲۲) ۰.۱۹ (۵۵.۴۱) ۱۰۲.۵۷
۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ (۱.۸۵) (۱) (۹۹.۸۹) (۹۷.۴۸)
۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ (۰.۱۸) ۰.۰۹ (۴۸.۲۷) ۳۶.۴۸