صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ (۰.۰۲) ۰ (۶.۹۱) ۰
۱۸۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ (۰.۰۲) (۰.۱۹) (۸.۲۱) (۴۹.۲۶)
۱۸۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۰ (۰.۰۳) (۱) (۹.۹۹)
۱۸۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱.۲۷ ۱.۱۸ ۹,۹۷۱.۷۷ ۷,۱۲۸.۸۴
۱۸۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ (۰.۵۷) (۰.۱۱) (۸۷.۶۷) (۳۲.۹۵)
۱۸۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱.۷۷ ۱.۹۵ ۶۰,۰۶۰.۱۸ ۱۱۴,۴۳۸.۹۶
۱۸۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۰ ۰ ۰.۲۸ ۰
۱۸۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ (۰.۰۶) ۰ (۲۰.۱) ۰
۱۸۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۳.۳۶ ۳.۰۸ ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱
۱۹۰ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱.۴۷ ۱.۲۹ ۲۰,۷۳۰.۱۶ ۱۰,۷۴۱.۸۳
۱۹۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۰.۹۷ ۰.۷۶ ۳,۳۲۵.۳۲ ۱,۵۰۷.۸۳
۱۹۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ (۰.۸۳) (۱.۰۶) (۹۵.۳) (۹۷.۹۷)
۱۹۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱.۰۳ ۰.۹۵ ۴,۰۵۸.۰۶ ۳,۰۶۴.۰۹
۱۹۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۹۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۹۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۰.۱۱ ۰.۱۱ ۴۹.۵ ۴۸.۴۳
۱۹۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ (۰.۲۳) (۰.۲۹) (۵۶.۳۳) (۶۴.۹)
۱۹۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ (۱.۹۹) (۱.۹۱) (۹۹.۹۳) (۹۹.۹۱)
۱۹۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ (۱.۷۳) (۱.۷۶) (۹۹.۸۳) (۹۹.۸۵)