صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۱۸۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰.۲۸ ۰.۴۳ ۱۷۶.۹۵ ۳۸۵.۹۱
۱۸۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱.۰۳ ۱.۳۲ ۴,۰۵۵.۳۱ ۱۱,۹۰۹.۸۷
۱۸۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ (۰.۱۲) (۰.۰۷) (۳۶.۳۶) (۲۳.۸۵)
۱۸۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ (۰.۸۶) (۰.۹۶) (۹۵.۶۹) (۹۷.۰۳)
۱۸۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ (۰.۵۱) (۰.۶۴) (۸۴.۷۲) (۹۰.۳۴)
۱۸۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۱۸۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۱۸۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (۰.۵۹) (۱.۰۳) (۸۸.۲۵) (۹۷.۷)
۱۹۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۰.۳۸ ۰.۲۲ ۲۹۲.۵۱ ۱۲۵.۶۱
۱۹۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (۰.۳۶) (۰.۶۵) (۷۳.۶۱) (۹۰.۶۴)
۱۹۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ (۰.۵۴) (۰.۷۳) (۸۶.۳۲) (۹۳.۰۶)
۱۹۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۰.۶۷) (۰.۷۷) (۹۱.۴۸) (۹۴.۰۵)
۱۹۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۱۹۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۱۹۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ (۰.۰۱) (۰.۱) (۲.۹۶) (۲۹.۶۴)
۱۹۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱.۱۹ ۱.۵ ۷,۵۰۸.۷۳ ۲۲,۸۵۴.۶
۱۹۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ (۰.۱۵) (۰.۳۸) (۴۲.۴۱) (۷۵.۳۹)
۱۹۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ (۰.۶۵) (۰.۷۹) (۹۰.۹) (۹۴.۵)
۲۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ (۰.۶۵) (۰.۷۴) (۹۰.۵۸) (۹۳.۲۸)