صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ گزارش عملکرد ۶ ماهه سبحان منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ صورت مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به تیر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه سبحان منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد ۳ ماهه سبحان منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ گزارش عملکرد سالانه سبحان منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به مهر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد ۹ماهه سبحان منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ گزارش عملکرد ۶ماهه سبحان منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان یک ماهه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد ۶ماهه سبحان منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان یک ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان یک ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به آبان ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ گزارش عملکرد مدیر منتهی به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱- (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱- (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به مهر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱- (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد مدیر منتهی به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد مدیر منتهی به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به خرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد مدیر منتهی به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به فروردین ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به تیرماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورتهای مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد یکساله (حسابرسی شده) منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی سالانه (حسابرسی شده) منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد یکساله (حسابرسی نشده) منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی سالانه (حسابرسی نشده) منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به آبان ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۶ماهه (حسابرسی شده) منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به مهر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۶ماهه (حسابرسی نشده) منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ صورتهای مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ صورتهای مالی حسابرسی شده اصلاحی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ صورت های مالی یکساله حسابرسی شده اصلاح شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ صورتهای مالی حسابرسی شده ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ماه ۲۹ اسفند دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ماه ۳۰ بهمن دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ماه ۳۰ دی دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ماه ۳۰ آذر دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ماه ۳۰ آبان دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ گزارش عملکردحسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ماه ۳۱ مهر دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ گزارش عملکردحسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ماه ۳۱ شهریور دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ماه ۳۱ مرداد دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ماه ۳۱ تیر دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عمکرد منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ماه ۳۱ خرداد دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی سبحان منتهی به ۳۱اردیبهشت ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق مشترک سبحان دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی سبحان منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی سبحان منتهی به ۲۹ اسفند دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به بهمن ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به دی ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سبحان منتهی به۹۶۰۹۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان نه ماهه منتهی به۹۶۰۹۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به۹۶۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ صورت مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به۹۶۰۶۳ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به۹۶۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به۹۶۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹۶۰۳۳۱ صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد ۱ساله منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی یکساله منتهی به۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد ۱ساله منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورت های مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی یکساله منتهی به۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سبحان منتهی به ۹۵۰۹۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان نه ماهه منتهی به۹۵۰۹۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به۹۵۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ صورت مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به۹۵۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به۹۵۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به۹۵۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹۵۰۳۳۱ صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان سه ماهه منتهی به۹۵۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۹۴۱۲۲۹ صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی یکساله منتهی به۹۴۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی یکساله منتهی به ۹۴۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان نه ماهه منتهی به۹۴۰۹۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۹۴۰۶۳۱ صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ صورت مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به۹۴۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۹۴۰۶۳۱ صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به۹۴۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان سه ماهه منتهی به۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹۴۰۳۳۱ صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ گزارش عملکرد ۱ساله منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی یکساله منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد ۱ساله منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی یکساله منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۹۳۰۹۳۰ صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان نه ماهه منتهی به۹۳۰۹۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ صورت مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به ۹۳۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۹۳۰۶۳۱ صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به ۹۳۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹۳۰۳۳۱ صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان سه ماهه منتهی به ۹۳۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سبحان دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه سال مالی منتهی به ۹۲۱۲۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ صورت مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان یکساله منتهی به ۹۲۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد ۱ساله منتهی به ۹۲۱۲۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ گزارش عملکرد ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۹۲۰۹۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ صورت های مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۹۲۰۹۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی سه ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۹۲۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان برای دوره مالی ۳ماه و۲۵روزه منتهی به۱۳۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی ۳ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ دوره مالی ۲۵روزه منتهی ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۲۵روزه منتهی به۱۳۹۲/۰۳/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود