صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ تاییدیه سازمان بر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ - تغییر سال مالی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۹۹/۰۳/۱۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ تاییدیه سازمان بر تغییر حسابرس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ تغییر رکن حسابرس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ تغییر حداکثر واحدهای سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ تغییر حداکثر واحدهای سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ تغییرات اساسنامه حذف رکن ضامن تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ تغییرات صاحبان امضا تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ تغییر آدرس تغییرات اساس نامه