صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴-ساعت ۱۰(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۰-تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴-ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۵ تاییدیه سازمان بر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ - ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۶ تاییدیه سازمان بر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ - تغییر سال مالی صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۷ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴- تغییر آدرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۸ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰-امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۹ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ساعت ۱۰:۳۰-تغییر سال مالی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۰ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ساعت ۱۰-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷-ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶-ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶-ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۴ تاییدیه سازمان بر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۵ تاییدیه سازمان بر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۶ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷- ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۱۷ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶- تغییر سال مالی صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۱۸ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶- ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۱۹ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ساعت ۱۵-امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۲۰ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ساعت ۱۴-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۲۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ( امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۳ آگهی دعوت به مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ( اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۴ تغییر صاحبین امضای مجاز ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۲۵ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۲۶ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۲۹ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۳۱ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۳۲ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۳۳ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۳۴ تغییرات امیدنامه ای طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۳۵ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۳۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۳۷ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۳۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۳۹ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۴۰ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ( اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۴۱ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۴۲ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۴۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۴۴ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ (تمدید مجوز فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۴۵ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۴۶ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۴۷ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۴۸ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۴۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۵۰ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۵۱ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۵۲ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۵۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۵۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۵۵ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ (تغییر هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۵۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۹/۳۰(تغییر امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۵۷ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۵۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۵۹ تغییر امضاداران مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۶۰ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۶۱ تایید سازمان تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بر مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
۶۲ ریزخلاصه مذاکرات مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۶۳ صورتجلسه مجمع سالیانه (تغییر امیدنامه ای) مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۶۴ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۶۵ اسامی حاضرین در جلسه۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۶۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸.۰۳.۰۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۶۷ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۶۸ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۶۹ آگهی دعوت به برگزاری مجمع در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۷۰ تائید مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۷۱ آگهی دعوت از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
۷۲ ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکتها دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۷۳ تایید سازمان در خصوص صورتجلسه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۷۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
۷۵ آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
۷۶ تاییدیه صورت جلسه مجمع ۲۷/۱۰/۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۷۷ برگزاری مجمع مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ صندوق سرمایه گذاری سبحان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۷۸ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۷۹ صورت جلسه و تاییدیه سازمان یورس و اوراق بهادار مجمع صندوق سبحان مورح ۹۶/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
۸۰ صورت جلسه تمدید صندوق مجمع ۹۶/۰۳/۰۷ همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۸۱ صورت جلسه مجمع ۹۶/۰۳/۰۷ همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۸۲ تاییدیه سازمان بورس اوراق بهادار و صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۸۳ صورت جلسه و تاییدیشده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ ۹۵/۰۹/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
۸۴ صورت جلسه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
۸۵ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صورت جلسه تمدید مجوز صندوق مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۸۶ تاییدیه تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۸۷ تاییدیه تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۸۸ صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ ۹۵/۰۴/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۸۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۹۰ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۹۱ مجمع سالیانه منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۹۲ مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۹۳ مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
۹۴ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
۹۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مورخ۹۳/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۹۶ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۰
۹۷ دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۴
۹۸ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
۹۹ اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان(۹۲/۶/۲۰) دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۴
۱۰۰ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۵/۲۲