صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۲ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ (تغییر کارمزد کانون) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۳ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷- تغییر کارمزدکانون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۴ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳- تغییر حق الزحمه متولی حسابرس و نرم افزار (امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۵ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴- تغییر حق الزحمه متولی حسابرس و نرم افزار (امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰- تغییر کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۷ اسامی حاضرین در مجمع مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰- تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۸ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰- تغییر کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۹ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰- تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۱۰ تغییر صاحبین امضای مجاز صندوق ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸-ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۳ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹(تغییرمتولی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۴ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳-تغییر رکن متولی (اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹-ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱۶ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴(تغییر آدرس صندوق و انتقال سهام ممتاز) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴-ساعت ۱۰(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۹ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۰-تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴-ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۲۱ تاییدیه سازمان بر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ - ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲۲ تاییدیه سازمان بر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ - تغییر سال مالی صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲۳ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴- تغییر آدرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۲۴ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰-امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۲۵ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ساعت ۱۰:۳۰-تغییر سال مالی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۲۶ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ساعت ۱۰-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷-ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶-ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶-ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۳۰ تاییدیه سازمان بر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۳۱ تاییدیه سازمان بر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۳۲ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷- ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۳۳ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶- تغییر سال مالی صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۳۴ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶- ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۳۵ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ساعت ۱۵-امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۳۶ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ساعت ۱۴-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۳۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۳۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ( امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۳۹ آگهی دعوت به مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ( اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۴۰ تغییر صاحبین امضای مجاز ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۴۱ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۴۲ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۴۳ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۴۴ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۴۵ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۴۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۴۷ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۴۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۴۹ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۵۰ تغییرات امیدنامه ای طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۵۱ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۵۲ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۵۳ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۵۴ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۵۵ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۵۶ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ( اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۵۷ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۵۸ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۵۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۶۰ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ (تمدید مجوز فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۶۱ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶۲ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶۳ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶۴ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۶۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۶۶ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۶۷ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۶۸ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۶۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۷۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۷۱ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ (تغییر هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۷۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۹/۳۰(تغییر امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۷۳ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۷۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۷۵ تغییر امضاداران مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۷۶ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۷۷ تایید سازمان تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بر مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
۷۸ ریزخلاصه مذاکرات مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۷۹ صورتجلسه مجمع سالیانه (تغییر امیدنامه ای) مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۸۰ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۸۱ اسامی حاضرین در جلسه۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۸۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸.۰۳.۰۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۸۳ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۸۴ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۸۵ آگهی دعوت به برگزاری مجمع در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۸۶ تائید مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۸۷ آگهی دعوت از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
۸۸ ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکتها دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۸۹ تایید سازمان در خصوص صورتجلسه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۹۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
۹۱ آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
۹۲ تاییدیه صورت جلسه مجمع ۲۷/۱۰/۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۹۳ برگزاری مجمع مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ صندوق سرمایه گذاری سبحان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۹۴ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۹۵ صورت جلسه و تاییدیه سازمان یورس و اوراق بهادار مجمع صندوق سبحان مورح ۹۶/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
۹۶ صورت جلسه تمدید صندوق مجمع ۹۶/۰۳/۰۷ همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۹۷ صورت جلسه مجمع ۹۶/۰۳/۰۷ همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۹۸ تاییدیه سازمان بورس اوراق بهادار و صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۹۹ صورت جلسه و تاییدیشده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ ۹۵/۰۹/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
۱۰۰ صورت جلسه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
۱۰۱ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صورت جلسه تمدید مجوز صندوق مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۱۰۲ تاییدیه تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۱۰۳ تاییدیه تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۱۰۴ صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ ۹۵/۰۴/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۱۰۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱۰۶ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۱۰۷ مجمع سالیانه منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۱۰۸ مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۱۰۹ مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
۱۱۰ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
۱۱۱ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مورخ۹۳/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۱۱۲ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۰
۱۱۳ دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۴
۱۱۴ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
۱۱۵ اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان(۹۲/۶/۲۰) دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۴
۱۱۶ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۵/۲۲