صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۰.۴۲ ۰.۲۱ ۳۶۶.۹۵ ۱۱۲.۳۲
۱۲۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ (۰.۱۳) (۰.۲۸) (۳۸.۲۳) (۶۳.۹۲)
۱۲۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ (۰.۶۳) (۰.۴۲) (۸۹.۹۳) (۷۸.۶۶)
۱۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ۰ ۰ ۰.۴۷ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۰ ۰ ۰.۷۸ ۰
۱۲۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۰.۶۲ ۰.۲۷ ۸۵۰.۸۱ ۱۶۴.۹۳
۱۲۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ (۰.۰۳) ۰.۲۶ (۹.۳۶) ۱۵۴.۶۹
۱۲۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۰.۶۶ ۰.۵۷ ۱,۰۱۳.۹۹ ۷۰۰.۹۳
۱۲۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ (۰.۳۴) (۰.۶۲) (۷۱.۴۹) (۸۹.۴۸)
۱۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۰.۰۸ (۰.۰۲) ۳۳.۱۵ (۶.۰۹)
۱۳۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۱۳۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ۰ ۰ (۰.۳۱) ۰
۱۳۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۰.۲۱ (۰.۰۷) ۱۱۵.۵۵ (۲۲.۸۷)
۱۳۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۱۳۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۰.۳۲ ۰.۵۷ ۲۱۸.۳۳ ۷۰۸.۶۷
۱۳۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ (۰.۵۹) (۰.۶۳) (۸۸.۵۷) (۸۹.۹۷)
۱۳۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۰.۰۲ (۰.۰۱) ۸.۰۱ (۲.۷۵)
۱۳۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۰.۵۳) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۰ ۰ (۰.۵۳) ۰