صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۲۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۶,۷۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۸۱,۴۰۳,۳۸۲,۳۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۱۵۴,۳۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۹۵۱,۷۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۹۵۱,۷۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۳۲,۱۵۴,۳۲۶ ۳۱,۹۵۱,۷۸۳ ۳۱,۹۵۱,۷۸۳ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۷۳ ۰ ۳۹۱,۲۳۹ ۴۳,۲۳۴ ۱,۳۸۱,۴۰۳,۳۸۲,۳۰۶
  ۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۳۲,۲۸۱,۷۰۶ ۳۲,۰۷۸,۲۱۴ ۳۲,۰۷۸,۲۱۴ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۷۳ ۰ ۳۹۱,۲۳۹ ۴۳,۲۳۴ ۱,۳۸۶,۸۶۹,۴۸۵,۵۰۴
  ۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۳۲,۲۷۹,۴۰۹ ۳۲,۰۷۵,۹۲۳ ۳۲,۰۷۵,۹۲۳ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۷۳ ۱۰ ۳۹۱,۲۳۹ ۴۳,۲۳۴ ۱,۳۸۶,۷۷۰,۴۶۴,۷۵۴
  ۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۳۲,۲۸۶,۸۴۶ ۳۲,۰۸۳,۴۱۵ ۳۲,۰۸۳,۴۱۵ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۷۳ ۶ ۳۹۱,۲۲۹ ۴۳,۲۴۴ ۱,۳۸۷,۴۱۵,۲۰۸,۴۵۹
  ۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۳۲,۱۹۵,۱۷۰ ۳۱,۹۹۲,۳۴۷ ۳۱,۹۹۲,۳۴۷ ۰ ۳۲ ۴۳۴,۴۷۳ ۰ ۳۹۱,۲۲۳ ۴۳,۲۵۰ ۱,۳۸۳,۶۶۸,۹۸۷,۷۷۵
  ۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۳۲,۲۹۸,۲۷۶ ۳۲,۰۹۵,۶۵۴ ۳۲,۰۹۵,۶۵۴ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۴۱ ۰ ۳۹۱,۲۲۳ ۴۳,۲۱۸ ۱,۳۸۷,۱۰۹,۹۵۵,۹۴۲
  ۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۳۲,۶۹۱,۸۴۵ ۳۲,۴۸۶,۵۲۵ ۳۲,۴۸۶,۵۲۵ ۰ ۱۶ ۴۳۴,۴۴۱ ۱ ۳۹۱,۲۲۳ ۴۳,۲۱۸ ۱,۴۰۴,۰۰۲,۶۲۹,۲۳۰
  ۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۳۲,۶۸۲,۰۶۶ ۳۲,۴۷۶,۶۸۲ ۳۲,۴۷۶,۶۸۲ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۲۵ ۰ ۳۹۱,۲۲۲ ۴۳,۲۰۳ ۱,۴۰۳,۰۹۰,۱۱۲,۹۱۸
  ۹ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۳۲,۷۹۳,۷۲۸ ۳۲,۵۸۷,۵۶۹ ۳۲,۵۸۷,۵۶۹ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۲۵ ۰ ۳۹۱,۲۲۲ ۴۳,۲۰۳ ۱,۴۰۷,۸۸۰,۷۵۸,۲۹۵
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۳۲,۷۹۲,۴۱۹ ۳۲,۵۸۶,۲۶۹ ۳۲,۵۸۶,۲۶۹ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۲۵ ۳ ۳۹۱,۲۲۲ ۴۳,۲۰۳ ۱,۴۰۷,۸۲۴,۵۷۲,۸۱۰
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۳۲,۷۸۷,۹۰۳ ۳۲,۵۸۱,۷۷۳ ۳۲,۵۸۱,۷۷۳ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۲۵ ۰ ۳۹۱,۲۱۹ ۴۳,۲۰۶ ۱,۴۰۷,۷۲۸,۱۰۲,۸۳۱
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۳۲,۹۰۳,۶۱۰ ۳۲,۶۹۷,۳۷۵ ۳۲,۶۹۷,۳۷۵ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۲۵ ۰ ۳۹۱,۲۱۹ ۴۳,۲۰۶ ۱,۴۱۲,۷۲۲,۷۷۱,۷۱۰
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۳۳,۱۰۷,۰۸۸ ۳۲,۸۹۹,۲۶۰ ۳۲,۸۹۹,۲۶۰ ۰ ۱ ۴۳۴,۴۲۵ ۰ ۳۹۱,۲۱۹ ۴۳,۲۰۶ ۱,۴۲۱,۴۴۵,۴۳۰,۳۲۵
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۳۲,۹۷۹,۹۳۶ ۳۲,۷۷۱,۹۹۹ ۳۲,۷۷۱,۹۹۹ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۲۴ ۰ ۳۹۱,۲۱۹ ۴۳,۲۰۵ ۱,۴۱۵,۹۱۴,۲۱۲,۴۹۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۳۲,۸۹۳,۴۲۴ ۳۲,۶۸۴,۷۰۶ ۳۲,۶۸۴,۷۰۶ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۲۴ ۰ ۳۹۱,۲۱۹ ۴۳,۲۰۵ ۱,۴۱۲,۱۴۲,۷۲۲,۳۵۴
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۳۲,۸۹۱,۸۰۳ ۳۲,۶۸۳,۰۹۴ ۳۲,۶۸۳,۰۹۴ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۲۴ ۰ ۳۹۱,۲۱۹ ۴۳,۲۰۵ ۱,۴۱۲,۰۷۳,۰۷۶,۲۴۰
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۳۲,۸۹۲,۱۵۷ ۳۲,۶۸۳,۴۵۲ ۳۲,۶۸۳,۴۵۲ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۲۴ ۲۵ ۳۹۱,۲۱۹ ۴۳,۲۰۵ ۱,۴۱۲,۰۸۸,۵۶۱,۱۲۱
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۳۲,۸۷۹,۲۴۳ ۳۲,۶۷۰,۶۶۶ ۳۲,۶۷۰,۶۶۶ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۲۴ ۵۹ ۳۹۱,۱۹۴ ۴۳,۲۳۰ ۱,۴۱۲,۳۵۲,۸۸۲,۰۴۶
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۳۲,۹۹۳,۰۲۳ ۳۲,۷۸۴,۰۹۷ ۳۲,۷۸۴,۰۹۷ ۰ ۰ ۴۳۴,۴۲۴ ۰ ۳۹۱,۱۳۵ ۴۳,۲۸۹ ۱,۴۱۹,۱۹۰,۷۹۱,۱۴۳
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۳۲,۷۳۴,۱۸۰ ۳۲,۵۲۷,۰۹۸ ۳۲,۶۱۲,۱۷۶ ۸۵,۰۷۸ ۰ ۴۳۴,۴۲۴ ۸ ۳۹۱,۱۳۵ ۴۳,۲۸۹ ۱,۴۰۸,۰۶۵,۵۳۶,۰۷۶
  مشاهده همه