صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۸۱ ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ (۰.۰۲) ۰ (۷.۳۶) ۰
۳۲۸۲ ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ (۰.۰۲) ۰ (۷.۳۶) (۰.۱۴)
۳۲۸۳ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ ۲.۱۶ ۱.۷۱ ۲۴۲,۴۲۱.۸۳ ۴۹,۴۱۴.۵۲
۳۲۸۴ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ ۰.۲۷ (۰.۷۶) ۱۶۵.۳ (۹۳.۸۶)
۳۲۸۵ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ ۱.۰۷ ۱.۸ ۴,۷۴۲.۴ ۶۶,۷۲۷.۵
۳۲۸۶ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ ۰.۹۶ ۱.۶۸ ۳,۱۳۸.۵۶ ۴۴,۳۶۶.۲۷
۳۲۸۷ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ ۱.۹۹ ۲.۱۱ ۱۳۳,۰۳۱.۱۲ ۲۰۵,۸۰۱.۴
۳۲۸۸ ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ (۰.۰۲) ۰ (۷.۵۹) ۰
۳۲۸۹ ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ (۰.۰۲) ۰ (۷.۹۶) (۰.۲۹)
۳۲۹۰ ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ ۲.۳۱ ۱.۶۳ ۴۱۱,۲۲۴.۵۲ ۳۶,۶۳۹.۹۱
۳۲۹۱ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ (۰.۲۳) ۰.۰۱ (۵۷.۶۱) ۲.۲۸
۳۲۹۲ ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ (۰.۰۲) ۰ (۸.۰۱) (۰.۰۸)
۳۲۹۳ ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ (۰.۵۳) ۰.۱۹ (۸۵.۷۸) ۹۹.۳
۳۲۹۴ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ (۲.۲۷) (۰.۷۷) (۹۹.۹۸) (۹۴.۰۹)
۳۲۹۵ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ (۰.۰۲) ۰ (۷.۶۶) ۰
۳۲۹۶ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ (۰.۰۲) ۰ (۷.۶۹) ۰.۲۲
۳۲۹۷ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ (۰.۴۴) ۰.۲۷ (۸۰.۱۵) ۱۷۱.۵۵
۳۲۹۸ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ (۰.۰۸) ۰.۹۳ (۲۴.۹) ۲,۸۳۷.۹۹
۳۲۹۹ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ (۰.۳۸) ۱.۰۸ (۷۴.۶۵) ۴,۹۰۵.۲