صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۴۱ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ ۰.۹۶ ۱.۶۸ ۳,۱۳۸.۵۶ ۴۴,۳۶۶.۲۷
۳۰۴۲ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ ۱.۹۹ ۲.۱۱ ۱۳۳,۰۳۱.۱۲ ۲۰۵,۸۰۱.۴
۳۰۴۳ ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ (۰.۰۲) ۰ (۷.۵۹) ۰
۳۰۴۴ ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ (۰.۰۲) ۰ (۷.۹۶) (۰.۲۹)
۳۰۴۵ ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ ۲.۳۱ ۱.۶۳ ۴۱۱,۲۲۴.۵۲ ۳۶,۶۳۹.۹۱
۳۰۴۶ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ (۰.۲۳) ۰.۰۱ (۵۷.۶۱) ۲.۲۸
۳۰۴۷ ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ (۰.۰۲) ۰ (۸.۰۱) (۰.۰۸)
۳۰۴۸ ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ (۰.۵۳) ۰.۱۹ (۸۵.۷۸) ۹۹.۳
۳۰۴۹ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ (۲.۲۷) (۰.۷۷) (۹۹.۹۸) (۹۴.۰۹)
۳۰۵۰ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ (۰.۰۲) ۰ (۷.۶۶) ۰
۳۰۵۱ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ (۰.۰۲) ۰ (۷.۶۹) ۰.۲۲
۳۰۵۲ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ (۰.۴۴) ۰.۲۷ (۸۰.۱۵) ۱۷۱.۵۵
۳۰۵۳ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ (۰.۰۸) ۰.۹۳ (۲۴.۹) ۲,۸۳۷.۹۹
۳۰۵۴ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ (۰.۳۸) ۱.۰۸ (۷۴.۶۵) ۴,۹۰۵.۲
۳۰۵۵ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ ۱.۵۴ ۲.۵۶ ۲۶,۳۳۴.۶۷ ۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳
۳۰۵۶ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ (۰.۹۶) ۲.۰۸ (۹۷.۰۳) ۱۸۴,۷۴۹.۲
۳۰۵۷ ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۶ ۰
۳۰۵۸ ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹ ۰.۰۸
۳۰۵۹ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ ۰.۰۳ ۰.۲۶ ۱۲.۸۹ ۱۵۸.۱۲
۳۰۶۰ ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ ۰.۰۳ ۰.۷۷ ۱۲.۸۹ ۱,۵۲۸.۴۳